Språknivåer

 

Funderar du över vilken nivå på språkkurserna som passar dig?

Den europeiska referensramen i språk hjälper dig att bedöma vilken nivå du befinner dig på. Språknivåerna representerar målnivån, alltså inte dina språkkunskaper i nuläget. Känner du igen dig på en nivå ska du välja en kurs på följande nivå för att utvecklas. Observera att nivåerna kan förgrenas i undernivåer så som A1.1 och A1.2 o.s.v. beroende på kursens omfattning och upplägg. Hos oss motsvarar undernivån vilken termin i ordningen kursen pågår på den aktuella målnivån.

Europaskalan, eller CEFR-skalan som den också heter, är utformad av Europarådet som en gemensam referensram för kunskapsnivån inom främmande språk. Skalan har sex olika kunskapsnivåer: A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Den högsta nivån är C2 som representerar språkkunskaperna hos en som talar språket flytande medan A1 är nivån för den som är nybörjare. Varje nivå utgår från fem kategorier: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftliga färdigheter. Varje nivå på skalan har kriterier som måste uppfyllas för varje kategori.

Nivåerna på våra språkkurser finns utmärkta i kursrubriken.
Språknivåerna motsvarar nivåerna i allmän språkexamen.

 


 

GRUNDNIVÅ - Användare på nybörjarnivå

A1 (A1.1 - )
Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga detaljer som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker som han/hon har. Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.
Förkunskaper: Inga eller baskunskaper

A2 (A2.1 - )
Kan förstå meningar och ofta använda uttryck som hör hemma i en verklighet av omedelbar betydelse (t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, om att handla, lokal geografi, anställning). Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och omedelbart utbyte av information. Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund och sin närmaste omgivning.
Förkunskaper: A1-nivå

 


 

MELLANNIVÅ - Självständig språkanvändare

B1 (B1.1 - )
Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända förhållanden som man regelbundet möter i arbete, i skola, på fritid, osv. Kan hantera de flesta situationer som vanligtvis uppstår under resor i ett land där språket talas. Kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner och kortfattat ge skäl för och förklaringar till åsikter och planer.
Förkunskaper: A2-nivå

B2 (B2.1 - )
Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inbegripet tekniska framställningar inom sitt eget intresseområde. Kan fungera i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med infödda talare av språket blir helt möjligt utan ansträngning för någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.
Förkunskaper: B1-nivå

 


 

HÖGSTA NIVÅ - Avancerad språkanvändare

C1 (C1.1 - )
Kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser. Kan uttrycka sig flytande och spontant utan att i påfallande grad leta efter lämpligt språkuttryck. Kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, akademiska och professionella ändamål. Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplicerade ämnen. Kan på ett kontrollerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.
Förkunskaper: B2-nivå

C2 (C2.1 - )
Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser. Kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid troget återge argument och redogörelser i en sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist samt därvid utnyttja finare nyanser även i mera komplexa situationer.
Förkunskaper: C1-nivå